De stichting Media-Ombudsman Nederland (MON) is een onafhankelijke en onpartijdige non-profit organisatie die zich inzet voor de handhaving en versterking van hoogwaardige journalistiek in een snel veranderend medialandschap.

Het stormachtige gebruik van internet en sociale media als nieuwsvoorziening en de navenante teruggang van traditionele media nopen tot een herijking van journalistieke basisprincipes. Deze zijn: betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid, objectivering van de feiten, hoor en wederhoor, (zelf)kritische analyse, ethisch verantwoord, bereidheid tot rectificatie. Stichting MON wil binnen dat debatveld een relevante inhoudelijke bijdrage leveren.

In de huidige turbulente ontwikkelingen wordt de journalistieke beroepsgroep steeds vaker aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Vragen worden gesteld over professionele codes, over zelfreflectie inzake de eigen tekortkomingen, over transparantie, zelfregulering en het afleggen van rekenschap. MON rekent deze discussie tot een van haar speerpunten van beleid.

Daarnaast beschouwt de stichting MON het tot haar taak journalistieke producties van alle nieuwsmedia, gedrukt, audiovisueel dan wel elektronisch, te toetsen aan de vigerende en/of nieuwe standaarden van moraal en ethiek.

Om met gezag te kunnen spreken en voldoende draagvlak voor haar activiteiten te organiseren, zal Media Ombudsman Nederland, waar mogelijk, werkverbanden aangaan met alle relevante actoren op het terrein van journalistiek en media-ethiek.

(jan.2015)